Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HIP CATERING


1) Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van catering, recepties, evenementen exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

2) Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van HiP Catering zijn vrijblijvend.
Een overeenkomst met HiP Catering komt tot stand door acceptatie van de door HiP Catering uitgebrachte offerte of bestelling in de webshop. Aanvullende afspraken of meerwerkzaamheden worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht.

3) Prijzen
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. HiP Catering behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen als accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc. zullen wij deze aan cliënt in rekening brengen.

4) Betaling
Bedragen groter dan € 1.000,-:
Tenzij anders overeengekomen dient ten minste 50% van de offerteprijs door HiP Catering te zijn ontvangen uiterlijk binnen 5 dagen na acceptatie van de offerte. Alle (rest)factuurbetalingen dienen 14 dagen na cateringdatum door HiP Catering te zijn ontvangen. Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare rente van een procent per maand verschuldigd of de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand. HiP Catering mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Alle kosten die voor HiP Catering verbonden zijn aan de inning van wat cliënt aan HiP Catering verschuldigd is, komen voor rekening van cliënt. Verrekening met tegen vorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door HiP Catering is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

5) Vergunningen
Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan HiP Catering blijken.
Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt.

6) Annulering
Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van HiP Catering in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd.
Drie dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100%
7 dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 75%
Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 50%
Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen/diensten geleverd door derden als onderaannemer van HiP Catering als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke HiP Catering aan deze derden verschuldigd zal zijn, in welk geval deze annuleringskosten kunnen afwijken van de HiP Catering annuleringskosten.
Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan HiP Catering te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door HiP Catering.

7) Tussentijdse beëindiging
HiP Catering is bevoegd om de overeenkomst voor zover niet anders bepaald met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien cliënt een of meer verplichtingen jegens HiP Catering niet nakomt. HiP Catering is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, wanneer cliënt surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.
HiP Catering is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de overeenkomst van cliënt heeft te vorderen met de van hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen. HiP Catering is geen rente over de vooruitbetaling schuldig. Hij is tot terugbetaling van de vooruitbetaling cq. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat HiP Catering niets meer van cliënt te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen. Toepasselijk recht op de overeenkomst is Nederlands recht. Voorwaarden van cliënte gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Van geschillen over of in verband met het gehuurde neem bij uitsluiting kennis de absoluut bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen HiP Catering zijn vestiging heeft.

8) Te leveren goederen en diensten
De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en HiP Catering is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen en omstandigheden.
Indien de opgave van cliënt niet overeenstemt met de werkelijkheid is HiP Catering niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

9) Aanwezigheid
Cliënt is verantwoordelijk voor:
• een goede bereikbaarheid.
• voldoende parkeergelegenheid.
• voldoende stroomvoorziening binnen een straal van 25 meter van de plaats van de catering.
• wateraansluiting met (wasmachine)kraan met schroefdraad binnen een straal van 25 meter van de plaats van de catering.
HiP Catering behoudt zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen indien de afstand tussen straatkant en plaats van de catering groter is dan 50 meter. Ook zal extra kosten in rekening worden gebracht indien de catering niet op de begane grond afgeleverd kan worden.

10) Overmacht
In geval van overmacht heeft HiP Catering het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn.
Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:
• Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.
• Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
• Weersomstandigheden.
• Onlusten.
• Stakingen.
• Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
• Brand of ongevallen.
• Transportbelemmeringen.
• Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
• Iedere storing in de geregelde productie.
• Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

11) Aansprakelijkheid
HiP Catering is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan HiP Catering terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en HiP Catering nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

12) Weigering cq. beëindiging orders en/of opdrachten
HiP Catering behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen. HiP Catering heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van HiP Catering te weigeren of de order en/of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. HiP Catering heeft het recht in geval van toepasselijkheid van bovenstaande op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is als dan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de order en/of opdracht.

13) Toepasselijkheid
1. Op de door HiP Catering aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

14) Privacy

Verzamelen van persoonlijke informatie
Als bezoeker van de website van HiP, kunt u deelnemen aan verscheidene activiteiten zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u zich echter registreert als, HiP-klant dan kunt u de website gebruiken om producten of diensten te bestellen en reserveringen te maken. Wij verzamelen dan mogelijk de volgende persoonlijke gegevens over u om u deze diensten te kunnen aanbieden:
• contactgegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, adres en emailadres;

Afhankelijk van de reservering wordt bepaalde informatie die we van u vragen, aangeduid als verplicht en andere als optioneel. Als u de verplichte gegevens voor een bepaalde reservering niet invult, kunnen we de reservering niet aannemen.
Zoals bij de meeste websites kan HiP of kunnen subverwerkers van derden die toestemming hebben van HiP, bepaalde technische en routeringsinformatie over uw computer verzamelen wanneer u de website gebruikt om uw gebruik van de website en bijbehorende diensten te vergemakkelijken. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat we omgevingsvariabelen zoals browsertype, besturingssysteem, CPU-snelheid en het internetprotocoladres (IP-adres) van uw computer bijhouden. We gebruiken deze omgevingsvariabelen om de manier waarop u de site en bijbehorende diensten gebruikt, te bekijken en te vereenvoudigen. HiP gebruikt ook omgevingsvariabelen om verkeerspatronen op de website te meten. Om een beter begrip te krijgen van de behoeften van onze bezoekers kan het zijn dat we zulke informatie af en toe linken aan uw persoonlijke gegevens.
Om fouten in onze database te beperken, onze gebruikers te valideren, en misbruik van ons systeem te voorkomen, kan het zijn dat we af en toe de persoonlijke gegevens die u hebt ingevoerd aanvullen met informatie van derden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat we uw contactgegevens aanvullen met adresgegevens die worden verstrekt door PostNL, om uw informatie te kwalificeren en fouten in onze database te voorkomen. Het kan zo zijn dat we de informatie die we direct van u verzamelen aanvullen met informatie die is opgeslagen in databasen van derden, zoals demografische gegevens of bedrijfsinformatie, om de kans te vergroten dat enig promotiemateriaal dat we naar u sturen relevant en interessant voor u is.

Uw persoonlijke gegevens en privacyvoorkeuren bijwerken.
Op aanvraag zal HiP u informatie bieden over of we enige van uw persoonlijke gegevens in bewaring hebben of namens een derde partij verwerken. Neem contact met ons op via info@hip-holding.nl als u deze informatie wilt aanvragen.
U hebt het recht te allen tijde uw persoonlijke gegevens en privacyvoorkeuren in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Uit veiligheidsoverwegingen kunnen bepaalde persoonlijke gegevens alleen worden gewijzigd door contact op te nemen met de ondersteuning. We proberen binnen redelijke tijd te reageren op uw verzoek.

Hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt.
HiP gebruikt uw gegevens om reserveringen te kunnen bevestigen, te voldoen aan onze juridische verplichtingen en onze nieuwsbrief te versturen. Uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt niet gedeeld met of verkocht of verhuurd aan derde partijen op een andere manier dan beschreven in dit privacybeleid. Kamale kan deze informatie voor het volgende gebruiken:
• uw financiële transacties te verwerken;
• u bevestigingen te sturen voor een reservering.;
• te antwoorden op vragen en problemen;
• door u opgevraagde informatie te sturen;
• u op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen van HiP;
• promoties te beheren waaraan u deelneemt;
• u op de hoogte te houden via onze nieuwsbrief;
• te voldoen aan onze behoeften met betrekking tot onderzoek om onze website, diensten en het aanbod te verbeteren;
In bepaalde situaties kan HiP worden verplicht om persoonsgegevens bekend te maken. Het kan zijn dat we informatie over u vrijgeven als we vaststellen dat een dergelijke vrijgave noodzakelijk is voor nationale veiligheid, rechtshandhaving, of andere zaken van algemeen belang.

Informatie delen met dienstverleners/agenten.
HiP deelt persoonlijke gegevens met bepaalde bedrijven die namens ons diensten leveren. We delen enkel de persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor hen om deze diensten te leveren. We eisen van elk bedrijf waarmee we deze persoonlijke informatie mogelijk delen, dat ze de gegevens beschermen op een manier die overeenstemt met dit beleid en dat ze het gebruik van zulke persoonlijke informatie beperken tot de prestaties of diensten voor HiP.
Persoonlijke informatie wordt door ons niet doorverkocht of op andere wijze verstrekt aan andere bedrijven voor de marketing van hun eigen producten of diensten.

Bewaren van gegevens.
We bewaren uw informatie zolang uw informatie nodig is om u reserveringenen bestellingen te kunnen aanbieden of dit vereist is om te voldoen aan onze juridische verplichtingen. Als u uw account wenst te verwijderen of als u verzoekt dat wij uw informatie niet langer gebruiken om u diensten aan te bieden, kunt u contact opnemen met info@hip-holding.nl We proberen binnen 30 dagen te reageren op uw verzoek. We bewaren uw informatie en gebruiken deze indien nodig om te voldoen aan onze juridische verplichtingen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten op te leggen.

Keuze/afmelden.
U kunt ervoor kiezen geen e-mailupdates en nieuwsbrieven van HiP te ontvangen door een mail te sturen naar info@hip-holding.nl.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens.
We streven ernaar de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, te beschermen. Dit doen we zowel tijdens de verstrekking van de gegevens als na de ontvangst ervan. Geen enkele methode om informatie via internet over te maken of elektronisch te bewaren is echter 100% veilig. Hoewel we rekening houden met de gevoeligheid van de persoonlijke informatie die we verzamelen, verwerken en opslaan, en met de huidige staat van de technologie om deze maatregelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we geen absolute veiligheid garanderen.
Als u vragen hebt over veiligheid op onze websites, kunt u via het volgende e-mailadres contact met ons opnemen info@hip-holding.nl

Cookie- en trackingtechnologieën.
De site kan automatisch informatie verzamelen als u aan het bladeren bent, zoals internetserviceprovider, browsertype en -versie, besturingssysteem en apparaattype, gemiddelde tijd besteed op onze site(s), bezochte pagina‘s, de door u verkregen informatie, het internetprotocoladres (IP-adres) gebruikt om uw computer met het internet te verbinden en andere relevante gegevens. Dergelijke informatie wordt ook wel een webanalyse of clickstreamdata genoemd.
We kunnen deze automatisch verzamelde logboekinformatie combineren met andere informatie die we over u verzamelen. We doen dit om onze geboden services te verbeteren, om onze marketing en analyses te verbeteren en om sitefunctionaliteit te leveren.
Technologieën zoals cookies, bakens, tags en scripts worden door HiP en onze partners, analyse-services en service gebruikt om sitefuncties en -functionaliteit te leveren. Deze technologieën worden gebruikt voor trendanalyse, sitebeheer, het volgen van gebruikers door de site en om demografische informatie over onze gebruikersbasis als geheel te verzamelen. We kunnen rapporten gebaseerd op het gebruik van deze technologieën van deze bedrijven op zowel individuele als samengevoegde basis ontvangen.
• Een cookie is een klein, uniek tekstbestand dat een website naar uw computer kan sturen als u een site bezoekt. We kunnen sessiecookies gebruiken, welke worden verwijderd als een gebruiker zijn of haar browser afsluit, en/of permanente cookies, die op de computer van de gebruiker blijven staan totdat ze handmatig worden verwijderd. De meeste browsers kunnen u waarschuwen dat er cookies worden gebruikt of cookies in het geheel weigeren. Als u niet wilt dat we cookies gebruiken in uw browser, kunt u uw browser instellen om cookies te weigeren of om u een melding te sturen als een website een cookie op uw computer probeert te plaatsen. Het afwijzen van cookies kan gevolgen hebben voor uw mogelijkheden om de site te gebruiken.
We geven u de mogelijkheid voor het delen van informatie zoals berichten, foto’s en video’s van HiP. Houd er wel rekening mee dat we geen controle hebben over de handelingen van anderen met wie u besluit uw pagina’s en gegevens te delen.

Wijzigingen in het privacybeleid.
HiP behoudt zich het recht voor het privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen naar eigen goeddunken en bericht hierover op de thuispagina van de website wanneer we materiële wijzigingen doorvoeren in het privacybeleid en dit voordat de wijziging van kracht wordt. Als u vanwege deze wijzigingen de manier wilt aanpassen waarop HiP uw persoonlijke gegevens kan gebruiken, kunt u dit doen door een mail te sturen naar info@hip-holding.nl

Links naar sites van derden.
Op onze site staan links naar andere websites waar mogelijk een ander privacybeleid geldt dan dat van kamale. Als u persoonlijke gegevens op een dergelijke site plaatst, wordt die informatie behandeld conform het privacybeleid van de betreffende site. We raden u aan om het privacybeleid van sites die u bezoekt aandachtig te lezen.

Widgets voor sociale media.
Onze website hanteert mogelijk sociale-mediafuncties, zoals de knop Vind ik leuk van Facebook en widgets, zoals de knop Delen of interactieve miniprogramma`s die op onze site worden uitgevoerd. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, bijhouden welke pagina`s u bezoekt op onze site en een cookie plaatsen opdat de functie goed werkt. Sociale media-functies en -widgets worden of extern of direct op onze site gehost. Op uw interacties met deze functies is het privacybeleid van het bedrijf dat de functie heeft geleverd van toepassing.

Single sign-on
U kunt mogelijk op onze site inloggen met aanmelddiensten zoals Facebook, instagram of een Open ID-provider. Deze diensten verifiëren uw identiteit en bieden u de optie om bepaalde persoonlijke gegevens met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres, om ons aanmeldformulier al gedeeltelijk in te vullen. Diensten zoals Facebook, instagram bieden u de optie om informatie over uw activiteiten op deze website op uw profielpagina te posten om dit te delen met andere personen binnen uw netwerk.

Kinderen
Het is niet onze bedoeling persoonlijke gegevens te verzamelen van minderjarigen. Voer geen informatie in op deze site en maak geen gebruik van onze diensten als u jonger bent dan 18.

Privacyklachten
HiP neemt de zorgen betreffende privacy van haar gebruikers serieus. Als u denkt dat HiP zich niet heeft gehouden aan het privacybeleid met betrekking tot persoonlijke gegevens, kunt u een brief sturen naar HiP, Hoofdweg 348, 2908 LC te Capelle aan den IJssel. Omschrijf in uw brief zo gedetailleerd mogelijk de manieren waarop u denkt dat het privacybeleid van HiP niet werd nageleefd. We zullen uw klacht meteen onderzoeken en zo snel mogelijk contact met u opnemen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2023 HiP Catering | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel